Validitet og reliabilitet i masteroppgave

For at funnene dine skal kunne brukes som et beslutningsgrunnlag i masteroppgaven, må de ha en høy reliabilitet og validitet. Dette kvalitetssikrer funnene og gjør dem valide.

Validitet brukes for å beskrive om forskningsprosjektet ditt kan anses å være gyldig. Relabilitet handle om å gjøre rede for at funnene er sanne og troverdige. 

Konklusjonen i masteroppgaven din, baserer seg på datamaterialet av undersøkelsene du har gjort. Derfor er det viktig at disse er gyldige og faktisk kan brukes til å gjøre et beslutningsgrunnlag.

Vil du vite mer om hvordan du sikrer høy validitet og reliabilitet? Da har vi samlet noen tips og definisjoner for deg her.

Tekstdokumenter og forstørrelsesglass

Hva er validitet?

Validitet er et viktig og sentralt begrep når du driver med forskning – og det er jo nettopp dette en masteroppgave dreier seg om. Med validitet skal du vise hvordan du har forholdet deg til gyldigheten av studiet underveis i skrivingen.

I en masteroppgave kan begrepet validitet brukes for beskrive gyldigheten at datamaterialet og egen forskning, i lys av problemstillingen som blir besvart. Får du svar som faktisk svarer på det du spør om?

I oppgaven må du gjøre rede for hvorfor du har tolket data og kildemateriale som du har gjort, og om forskningsprosjektet kan anses som gyldig. Validering kan derfor fungerer som en slags kvalitetskontroll av stadiene i forskningsprosessen.

Hvor godt klarer du å måle resultater og trekke konklusjoner basert på dataen du har samlet inn? Det er tolkingen som skal valideres, ikke målemetoden.

Forstørrelsesglass

Hva er relabilitet?

Reliabilitet er et begrep som stammer fra engelsk, og som brukes til å beskrive stabiliteten eller konsistens i målinger. Er forskningsresultatene troverdige? Hadde en annen forsker kommet frem til de samme resultatene som deg med lik metode?

Det er dette reliabilitet handler om: Å kvalitetssikre at funnen du gjøre, faktisk er pålitelige og sanne. I masteroppgave kan du sørge for troverdighet, ved å ikke stille ledende spørsmål under intervjuer eller i spørreskjemaer.

Deltakerne skal få frem sine egne tanker og meninger, slik at målingene brukt i oppgaven faktisk er troverdig. I masteroppgaven skal du gjøre rede for hvordan du har gått frem for å få resultater. Vær transparent slik at andre kan vurdere reliabiliteten til forsikringen.

Dersom forskningsprosessen er transparent, styrkes reliabiliteten. Redegjør for valgene du har tatt underveis, og hvordan gjennomføring av datainnsamling og analyse har gått for seg.

Folk som samarbeider

Derfor er statistikk viktig i din masteroppgave

Med statistikk kan du se på minimum, maksimum, standardavvik og gjennomsnitt av de spørsmålene du ønsker å måle samt drøfte i en masteroppgave.

Statistikk er vitenskapen bak innsamling, undersøkelser og presentasjon av materialet du har samlet inn. Det er også vitenskapen bak beslutninger og analyser gjort av innsamlede data. 

Når du gjøre undersøkelser til oppgaven din, kan du bruke statistikken av resultatene. for å trekke konklusjoner og komme frem til et svar på problemstillingen. Dette er med andre ord tallene bak resultatet ditt, og det du skal vise frem samt jobbe med.

Tre skribenter

Vi hjelper deg med språkvask

Når oppgaven er skrevet ferdig, gjenstår det fortsatt en god del arbeid igjen. Teksten skal korrekturleses og språkvaskes, for å sikre flyt, godt språk og et helhetlig uttrykk– dette kan vi i Din Språkvask hjelpe deg med.

Vi kan hjelpe deg med språkvask på hele eller deler av masteroppgaven. Gode formuleringer, et relevant språk, og en tekst som er fri for dårlig grammatikk og skrivefeil, sørger for synligere rød tråd gjennom prosjektet. 

Kontakt oss i dag og fortell oss om din oppgave. Vi hjelper deg med det du måtte trenge. Nå får du du i tillegg de første 500 ordene helt gratis! Fyll ut skjema nedenfor.