Skrive doktorgrad

En doktorgrad, også kalt pH. d., er den høyeste formen for utdanning vi har i Norge. For å kunne ta en doktorgrad, er det viktig at du har gode karakterer fra mastergraden og finansiering til forskningen. 

Opptaket skjer vanligvis gjennom stipendiatstillinger, som kontinuerlig blir lagt ut av universiteter og høyskoler i Norge. Det finnes også andre måter å finansierer graden på, dersom universitetet har andre finansieringskilder. 

Doktorgraden går normalt over tre år hvis du er fulltidsstudent. Det er imidlertid noen stipendiatstillinger som går over fire år, hvor det fjerde året brukes til pliktarbeid og undervisning. 

Når doktorgraden avsluttes, skal du levere inn en avhandling. Dette kan sammenlignes med en masteroppgave eller bacheloroppgave, men har naturligvis langt høyere krav og standarder. Vi skal se nærmere på hva avhandlingen går ut på.

Forstørrelsesglass

Hvordan skrive doktorgrad?

For å få doktorgraden godkjent, må du skrive en avhandling. Dette er et stykke vitenskapelig arbeid som du jobber med alene. Avhandlingen skal følge internasjonale standarder og møte et høyt faglig nivå – både med tanke på metode og etiske krav. 

En avhandling skal være av høy nok kvalitet, til å kunne publiseres som vitenskapelig litteratur innen faget du studerer. Du skal bidra til å utvikle ny kunnskap, som regel alene, men i noen tilfeller sammen med andre forfattere.

Hvis du jobber med en annen stipendiat, må det komme tydelig frem hvem som har skrevet hvilke deler av avhandlingen. Universitetet vil ha et skjema for medforfattere hvor dere erklærer og beskriver hver forfatters innsats. 

Normalt skal avhandlingen skrives på engelsk, men i noen tilfeller blir også norsk godkjent. For å kunne skrive på norsk, må du sende en begrunnet søknad til det aktuelle fakultetet. Hvert universitet har egne forskrifter om krav og utfyllende regler for graden ph.d.

En mann som har utarbeidet et dokument

Doktorgrad lengde

En doktorgrad går vanligvis over tre år, men kan i noen tilfeller inneholde et fjerde år til pliktarbeid. Det er vanskelig å gi et konkret svar på avhandlingens lengde, da dette avhenger av hvilket type forskningsarbeid du skriver.

Alle universitetet som tilbyr graden ph.d., har unike regelverk for innhold og krav. Avhandlingen kan vanligvis være satt sammen av flere mindre arbeid, eller være et sammenhengende arbeid. Sistnevnte kalles ofte en monografi.

Avhandlingen skal normalt tilsvare tre tidsskriftartikler av gjennomsnittlige størrelse. Dette inkluderer ikke metatekst, også kalt kappen. Skriver du en monografi, kan vi generelt si at denne skal være på mellom 200 og 250 sider. 

Hvis du skriver en avhandling med flere mindre artikler eller arbeider, skal denne vanligvis bestå av minst tre arbeider. Men hvis du jobber med en medforfatter, vil dette kravet øke. Hver medforfatter må minst skrive ett av bidragene på egen hånd.

Folk som samarbeider

Hvilke deler består oppgaven av?

Retningslinjene for avhandlingen vil variere basert på fag og universitet. Innledningskapittelet bør derimot inneholde de samme faglige komponentene. Gå alltid gjennom retningslinjer med veileder og fakultet.

Introduksjon, forskningsstatus, teoretisk rammeverk, metodologi, sammendrag, diskusjon og konklusjon, referanseliste og appendiks. Dette er komponenter vi vanligvis ser i en avhandling. Introduksjonen skal liste opp artiklene avhandlingen er bygget på.

Forskningsstatus er en viktig del av innledningskapittelet, og skal vise til resultater tidligere gjort innen fagfeltet. Dette er for å demonstrere at den aktuelle avhandlingen faktisk yter et bidrag til fagområdet. 

Teoretisk rammeverk dreier seg om å forklare forskningslitteratur og relevant teori, og hvordan disse blir brukt i avhandlingen. Innledningskapittel skal også ta for seg metodologi, ettersom det vanligvis ikke blir plass til dette i selve artiklene. 

Referanselisten må følge standarden brukt i fagmiljøet. Avhandlingen skal avsluttes med en appendiks ved behov. Her skal forfatter vise til spørreskjemaer, intervjuguider og dokumenter brukt for å komme fremt il resultateten.

Folk som lager sjekkliste

Doktorgrad tittel

Dersom du har fullført en doktorgrad, får du tittelen ph.d. eller dr.philos. Dette er akademiske titler som tildeles alle som fullfører en doktorgrad, enten det er ved en høyskole eller universitet. 

For å få tittelen, må studenten gjennomføre en avhandling og forsvare denne. Dette kalles for en disputas. I tillegg må studenten, eller doktoranden, gjennomføre en prøveforelesning. Her skal studenten undervise i et emne som knytter til sin egen avhandling.

Tittelen på avhandlingen skal også inkludere en kort tematisk tittel. I tillegg til selve tittelen, skal du altså inkludere en beskrivende og kort tittel som gjør det lettere å forstå tema i avhandlingen.

Dersom du bruker fremmedord eller faguttrykk, må disse forklares i korte setninger. Den tematiske tittelen skal benytte seg av et aktivt språk og rette seg om målgruppene av funnene dine. Husk at de viktigste poengene må komme først.

Tre skribenter

Motta hjelp til transkribering og språkvask

Uansett hvilken tekst du jobber med, er det lett å se seg blind på egne feil. I avhandlinger er det særdeles viktig at språk og grammatikk er på plass, slik at ikke dette påvirker avhandlingens endelige karakter.

Din Språkvask hjelper deg med språkvask og korrektur, for å sikre at avhandlingen bruker et godt språk som formidler budskap og funn på riktig måte. Vi kan også bistå med transkribering av intervjumateriale.

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp med din avhandling. Vi arbeider både med fullstendige avhandlinger, enkelt artikler og mindre kapitler. Fortell oss om ditt forskningsprosjekt, vi stiller til en uforpliktende prat.