Sammendrag masteroppgave

Sammendraget i en masteroppgave skal gi leseren et innblikk i hva oppgaven handler om og hvilke problemstillinger som blir drøftet. Dette skal være raskt, konkret og enkelt.

Generelt skal et sammendrag fortelle leseren hvilke problemstillinger du har undersøkt, hvordan du gikk frem for å undersøke dem og hvilke resultater du sitter igjen med.

Kriteriene for lengden på et sammendrag varier veldig fra universitet til universitet. Noen har kun en satt maksimumsgrense, andre har spesifikke regler for antall ord og linjer. Vanligvis ligger dette på mellom 300 ord og 10 til 20 linjer.

Sammendraget tar for seg hele oppgaven, men det skal være størst fokus på hovedkonklusjonen eller resultatet. Det viktigste er å fokusere på korte, presise setninger som formidler funnene konkret.

Bøker og dokumenter

Hvordan skrive abstract?

Abstract er det engelske uttrykket for sammendrag, og brukes ofte i forbindelse med masteroppgaver. Dette skal være et presist og kortfattet sammendrag av oppgaven som skal stå på egne ben.

Som regel er sammendraget svært kort, gjerne på mellom 10 og 20 linjer. Retningslinjene kan imidlertid variere fra universitet til universitet. Formålet er å gi leseren et raskt overblikk over oppgaven, og derfor bør denne biten skrives til slutt.

Abstract plasseres etter forsiden, men før selve innholsfortegnelsen. Her er det viktig å bruke et forståelig og korrekt språk, og du trenger vanligvis ikke inkludere kildehenvisning eller sitater i denne biten.

Et godt tips er å styre unna tunge faguttrykk og forklaringer. Disse linjene skal brukes til å gi et kortfattet overblikk av hele oppgaven, derfor er det viktig å formulere seg så konkret og kort som mulig.

Folk som samarbeider

Abstract i masteroppgave

I en masteroppgave skal abstraktet beskrive formålet med oppgaven. Dette vil si den sentrale problemstillingen eller spørsmålet oppgaven tar utgangspunkt i. Kort og konsist er viktige stikkord her.

Videre skal du inkludere hvilke metoder eller fremgangsmåter du har brukt i oppgaven, og til slutt kan du nevne resultatene og konklusjonene du har endt oppgaven med. Det er viktig at abstraktet ikke blir for langt.

Skriv gjerne med presise og korte setninger, men sjekk alltid universitets egne krav. Noen er fleksible med antall ord, mens andre tar utgangspunkt i antall linjer. Alt fra 300 ord til 20 linjer er vanlige holdepunkter for norske universiteter.

En vanlig abstract oppbygging er som følger: Problemstillinger, fagområder, teorier, metoder, kilder og til slutt resultater. Hva har du undersøkt, hvordan gjorde du det og hva fant du?

En robot

Eksempel på abstrakt

Abstraktet må tilpasses hver masteroppgave, men skal fortelle leseren hva oppgaven har undersøkt og hvordan du kom frem til resultatet. Mange starter med å belyse stikkord vedrørende problemstillingen.

Du kan nevne teorigrunnlag og hensikt med oppgaven, samt en redegjørelse av hvilke metoder som blir brukt. Deretter nevner du hvilke data oppgaven bygges på. I noen fagfelt blir det også nevnt kilder.

Til slutt skal du avslutte med hovedkonklusjonen eller resultatet. Dette bør være en stor del av sammendraget. Det er viktig at personlige motivasjoner ikke nevnes i sammendraget, dette kan du beskrive i oppgaven forord.

Abstraktet skal stå på «egne ben». Dette betyr at leseren skal kunne forstå meningen og innholdet av abstraktet, uten at de behøver å lese oppgaven. Med andre ord skal hele masteroppgaven kortest ned til et lettfattelig sammendrag.

Tre skribenter

Motta hjelp til språkvask

Etter flere måneder med arbeid og undersøking, kan det være vanskelig å finne de rette ordene for et konkret sammendrag. Her er det tross alt viktig å være kortfattet og så presis som mulig.

Sammendraget skrives helt til slutt, og da skal du gjerne også skrive et forord, gjøre korrektur og språkvask. Selv om oppgaven virker ferdig, er det altså en del arbeid igjen, men vi kan hjelpe deg med å lette på arbeidsmengden.

Din Språkvask har bistått mange studenter med språkvask av masteroppgaver. Sistnevnte er særlig aktuelt for å gi et så konkret, nøyaktig og enkelt sammendrag som overhodet mulig.

Trenger du hjelp med siste rest av masteroppgaven? Vi i Din Språkvask står klar til å sikre et godt og korrekt språk. Ta kontakt med oss i dag, akkurat nå får du de 500 første ordene helt gratis!