Masteroppgave | Oppsett  

En masteroppgave er et massivt prosjekt som kan virke uoverkommelig i begynnelsen. Mange er usikre på oppsett og oppgavens oppbygning. Dersom du følger en god oppskrift, er imidlertid dette noe du kan lykkes godt med!   

Det aller første du burde gjøre er å sette deg ned og lage en oversikt. Det kan være en god idé å sette opp en oversikt og en plan for hvordan du skal gå frem. Arbeidet kan samlet sett virke overveldende, men dersom du tar del for del, vil du komme gjennom med glans.   

Hva skal en masteroppgave inneholde? 

Når du skal skrive en masteroppgave vil du som regel måtte følge utdanningsinstitusjonens retningslinjer for oppsett. Det er imidlertid visse elementer som går igjen i de aller fleste oppgaver.   

Her følger det et eksempel på oppsett, med en kort beskrivelse av hva seksjonen skal inneholde.  

Forside  

En masteroppgave skal som regel ha en forside. Denne må inneholde formelle opplysninger om oppgaven – som for eksempel navn, emnekode, tittel på oppgaven og dato.    

Ved å se på forsiden skal leseren på få sekunder forstå hva masteroppgaven din handler om.  

Forord  

I vitenskapelige artikler er det god skikk å takke de som har hjulpet deg på veien. Dette kan inkluderes i forordene. Du kan også inkludere informasjon om eventuelle økonomiske bidrag som har vært relevante for gjennomføringen av oppgaven.  

Sammendrag 

En masteroppgave skal også inneholde et kort sammendrag innledningsvis, eventuelt til slutt. Dette kan betraktes som en komprimert del av oppgaven, der du presenterer bakgrunn, metoder, viktige funn og konklusjon.  

Det er av den grunn vanlig å skrive sammendraget helt til sist, selv om det kanskje presenteres i begynnelsen av oppgaven.    

Introduksjon  

Før du skal ta fatt på selve oppgaven, må du introdusere problemstillingen din. I introduksjonen nevner du bakgrunn for valg av tema, forskningsspørsmålet og kort om hvordan du har gått frem.    

Teoretisk bakgrunn   

I sammenheng med punktet ovenfor, må du sette problemstillingen din inn i en kontekst. Gi litt bakgrunnsinformasjon.    

Metode 

Metode er en viktig del av masteroppgaven, og forklarer hvordan du har gått frem for å finne svar på forskningsspørsmålet. Du kan for eksempel nevne hvorvidt du har valgt en kvalitativ eller kvantitativ metode.  

Presenter hva slags fremgangsmåte du har brukt, og ikke minst – hvorfor.  

Resultat  

I masteroppgavens resultatdel deler du funnene som er gjort. Her skal du berette hva resultatene på undersøkelsene dine er, enten det er talldata eller kvalitative data.   

Husk – du skal ikke mene noe om resultatene. Du skal bare fortelle helt konkret hva undersøkelsene dine har vist.    

Diskusjon og konklusjon  

Deretter kommer drøftedelen. Dette er kanskje den viktigste og største delen av oppgaven din. Her diskuterer du funnene dine og betydningen av dem. Du kan også si litt om eventuelle faktorer som kan ha påvirket resultatene.  

Det er gjerne kvaliteten på drøftelsen som avgjør hvor god kvalitet det er på oppgaven din, og det er her du burde legge inn støtet.    

Til slutt skal du komme frem til en konklusjon. Denne konklusjonen skal svare på hypotesen eller problemstillingen du innledet med.   

Referanser 

Det er noen rent strukturelle krav en masteroppgave må oppfylle. En referanseliste er et av disse. Ettersom man i skrivingen av vitenskapelige tekster gjerne tar i bruk mange kilder, er dette noe du må ha kontroll på.   

Akkurat hvilken kildestil du bør benytte, kan være ulikt fra utdanningssted til utdanningssted. Dette er lurt å sjekke opp i helt i begynnelsen av prosjektet. Du må referere underveis, og ha en fullstendig kildeliste til slutt.   

Lykke til! 

Vi håper du har fått noen gode tips som du kan ta med deg når du skal ta fatt på din masteroppgave. Dersom du skulle ha noen andre spørsmål eller trenger flere tips, har vi andre artikler vi anbefaler deg å se på.