Metodekapittel i masteroppgave  

Skal du gå i gang med å skrive en masteroppgave, men er usikker på hvordan du bør gå frem? En master skal som regel ha en spesifikk struktur, og det stilles konkrete krav til innhold. Blant elementene som skal være med, kan vi nevne et metodekapittel.  

Les her for å finne ut hva et metodekapittel er, hvorfor det er viktig og hva det bør inneholde! 

Hva er et metodekapittel?  

Når du bedriver vitenskapelig forskning er forskningsmetoden framgangsmåten som benyttes for å besvare problemstillingen. Metoden skal være med på å sikre at dataene du innhenter er pålitelige, og at din forskning fører til teorier som er holdbare.    

I en metodedel er det meningen at du skal skrive hvordan du har gått frem for å besvare problemstillingen din. Du vil typisk nevne hvilken forskningsmetode som er anvendt, enten det er snakk om kvalitative intervjuer eller litteraturstudier.  

Du skal gi innblikk i hvordan du har gått frem for å hente dataen din, hvilke data du har innhentet og hvordan du har analysert dem. 

Hensikten med et metodekapittel i masteroppgaven 

Metodedelen er viktig for å gi leseren mulighet til å vurdere om en oppgave kan inneholde feil grunnet fremgangsmåte. Denne delen gir masteroppgaven din kredibilitet og transparens.  

Ditt svar på problemstillingen gir menig ut ifra dataene du har brukt og hvordan du har gått frem. Dersom du har et svakt metodekapittel, kan du i verste fall oppleve at oppgaven ikke godkjennes. 

Hvordan skrive metodekapittel til master? 

Dersom du skal skrive et metodekapittel til en masteroppgave, vil du i de fleste tilfeller få klare retningslinjer for fremgangsmåte av utdanningsinstitusjonen. Veilederen din kan også gi deg konkrete råd for hvordan du kan strukturere kapittelet.  

Det viktigste er at du beskriver fremgangsmåtene dine på en detaljert måte som ikke kan misforstås. Pass på at du også inkluderer eventuelle svakheter ved metodene du har anvendt. Påpek også at du er klar over innvirkningen disse kan ha hatt for resultatet. 

Et eksempel på en metode i masteroppgaven 

Mange velger å gå for kvalitativ metode når de skal skrive en masteroppgave. Denne forskningsmetoden innebærer at man samler inn kvalitative data. Dataen er som regel i tekstform, fremfor tallform – slik den er ved kvantitativ metode.  

For å innhente nødvendige kvalitative data, er det vanlig å bruke metoder som observasjonsstudier eller kvalitative intervjuer.  

Et intervju er en god kilde til å få ordentlig innsikt og kunnskap om hendelser, meninger, vurderinger, argumenter etc. Her får du muligheten til å prate med kilden din, og det kan være enklere å få en ordentlig forståelse av temaet.   

Husk å ikke lede intervjuobjektet i en eller annen retning. Dette er grunnleggende for å sikre at resultatene blir så relevante og riktige som mulig. Når du går i gang med etterarbeidet av intervjuet handler det om å redusere informasjonen til det interessante og relevante.  

En god metodedel er konkret og usminket 

En metodedel handler om transparens! Vær åpen om det du har gjort. Gjør rede for din fremgangsmåte og din tenkning. Husk på at det som kan virke logisk for deg, ikke nødvendigvis er logisk for alle andre.   

Forklar hvordan du har kommet frem til den ene eller andre beslutningen. Skriv ned styrker og svakheter, og eventuelle problemer og utfordringer du har hatt. Dette gjør at ditt forskningsmateriale blir lettere å forstå.   

Det gir også innsikt i hvordan du har kommet frem til dine slutninger og kan avdekke feil/ eller oppstille tolkningsspørsmål.   

Aller viktigst er det at ditt forskningsmateriale gir mening og blir forstått av de som leser det. Ved å være grundig rundt fremgangsmåte i metodekapittelet, får du også mulighet til å dobbeltsjekke egne metoder underveis.  

Skrivetips til deg som skal skrive metodekapittel 

Når du skal skrive en masteroppgave, er metodekapittelet helt sentralt. Det samme gjelder imidlertid resultatdelen, analysen og øvrige deler av oppgaven. Et tips er å sørge for at oppgaven som helhet har en god struktur.  

Vær bevisst på å ha en sammenheng mellom de ulike kapitlene – som problemstilling, analyse og konklusjon. I tillegg til dette stilles det høye krav til begrepsbruk og grammatikk. Sørg derfor for å ikke ha noen dumme skrivefeil eller grammatiske feil.   

Skrivefeil skjer oss alle, men likevel noe du bør prøve å unngå. Sørg derfor for en god språkvask før innlevering. 

Motta hjelp med språkvask av din masteroppgave 

Når du er ferdig med metodekapittelet og øvrige deler av masteroppgaven, er det tid for en grundig språkgjennomgang. De fleste universiteter og høgskoler setter karakter også basert på språklig kvalitet. Derfor er det helt essensielt å unngå kjedelige skrivefeil og dårlige formuleringer.  

Din Språkvask hjelper deg med å sikre at oppgaven holder høy språklig kvalitet. La oss se gjennom oppgaven, og kontrollere at den er klar for innlevering. Ved behov omstrukturerer vi på setninger og retter skrivefeil – selvfølgelig uten å påvirke det faglige innholdet.  

Våre korrekturlesere har lang erfaring som tekstforfattere, og sørger for at oppgaven din når sitt fulle potensial!