Masteroppgave

En masteroppgave tar tid og er en viktig del av den endelige karakteren. For å lykkes trenger oppgaven et godt språk og fin flyt. Vi har samlet noen tips for å gjøre jobben lettere. 

Det er ingen hemmelighet at det tar lang tid å produsere en god masteroppgave. Denne skrives gjerne over flere måneder, og det er lett å se seg blind på egne feil og formuleringer.

For å lykkes med skrivingen, gjelder det å lage seg gode rutiner underveis. Får du avsnitt og kapitler korrekturlest jevnlig, vil ikke arbeidsmengden føles så stor når skrivingen endelig er ferdig. 

Når du skriver en masteroppgave, skal du ta hensyn til mange retningslinjer og kriterier. Selv om oppgaven er ferdig skrevet, gjenstår det både korrektur, språkvask, forord, sammendrag og en grundig gjennomgang. Dette kan vi i Din Språkvask hjelpe deg med.

Fostørrelsesglass

Hva er en masteroppgave?

En masteroppgave er en oppgave som leveres inn for å få en mastergrad. Oppgaven skrives ofte over to semestre, er den avsluttende biten av graden – gjerne kalt en avhandling.

I masteroppgaven tar du for deg et tema og en problemstilling. Gjennom oppgaven skal du undersøke spørsmålet, bruke metoder, gjøre intervjuer, finne kildemateriale og til slutt ende opp med en hovedkonklusjon og et resultat av problemstillingen. 

Regler og innhold for masteroppgaver varierer veldig, men de aller fleste universiteter har satte strukturer, rammer og formater som må følges. Dette finner du informasjon på siden for ditt emne.

Noen skriver alene, andre samarbeider. Gjennom prosessen vil en veileder hjelpe deg, både med de faglige utbyttet og med støtte om oppgavens fremgang. Masteroppgaven er ofte det siste leddet i en utdannelse, eller det siste steget før en doktorgrad.

Folk som samarbeider

Hvordan skrive masteroppgave?

Det første du må gjøre er å finne et team du synes er interessant. Deretter kan du starte med en plan for gjennomføring. Sett av tid til faste rutiner og følg planen din – dette gjør det enklere å komme i gang. 

Veileder er en viktig del av oppgaven, og du bør sette opp et møte tidlig og ha jevnlig kontakt gjennom prosessen. Stemmer ikke kjemien? Bytt veileder dersom du ikke får det utbyttet eller støtten du trenger.

Under skrivingen er det lurt å gå gjennom kapitler og avsnitt etter hvert. Sørg for å ha god kontroll på referanser og kilder – lag gjerne et system underveis. Ta deg tid til å gå gjennom avsnitt for justering og tilføying.

Et av de viktigste punktene er å sørge for at oppgaven er fri for skrivefeil og grammatiske feil. Godt språk og en fin flyt påvirker formidlingen og helheten betraktelig. La andre lese gjennom oppgaven for å sikre kvaliteten.

Bokser med dialog

Hvor lang skal en masteroppgave være?

Størrelsen på en masteroppgave varierer, avhengig av universitet og programfag. Vi ser ofte at grensen ligger mellom 24 000 og 42 000 ord, men dette kan som sagt variere. Sjekk din emne-side og forhør deg med veileder dersom du er usikker. 

Noen har grenser for antall sider, men de fleste holder seg til et konkret antall ord. Det er likevel viktig å merke seg at font, linjeavstand og skrifttyper spiller inn her. Her har hvert universitet spesifikke oppsett og regler du må følge. 

Det er viktig å merke seg at sammendrag, forord, registre, innholdsfortegnelse, litteraturliste, vedlegg og fotnoter vanligvis ikke regnes med i antall ord. Men noen av disse elementene kan ha sine egne ordgrenser du må forholde deg til. 

Hvis du skriver i en gruppe, kan dette også påvirke lengden på masteroppgaven. Det viktigste er å få klarhet i hvilke regler som gjelder for deg, da oppgaver som ikke møter kravene, risikerer å ikke bli sensurert.

Folk som jobber

Skrive masteroppgave på en måned

Er det mulig å skrive masteroppgaven på en måned? Noen studenter har klart dette, men da gjerne tidlig i semesteret. Den resterende tiden blir deretter brukt på gjennomgang, språkvask, korrektur og justering. 

Har du kun én måned igjen å skrive oppgaven på, må du ha materiale, intervjuer og kilder klart. Selve skrivingen går ofte fort, men det er alt etterarbeidet som kan ta tid. Skal du gjøre et skippertak, vil det lønne seg å få hjelp der du kan.

Du kan få hjelp til transkribering av intervjuer, sortering av kildemateriale, språkvask og korrektur. Dette er lurt å få unnagjort så tidlig som mulig, og du kan sende inn avsnitt og kapitler for korrektur, selv om resten av oppgaven ikke er ferdig.

Har du kun én måned igjen, bør du forhøre deg med veileder. Det er mulig å utsette fristen for masteroppgaven. Vil du likevel prøve deg, bør du få hjelp med både korrektur, språkvask og transkribering.

Eksempler og mal

En masteroppgave skal selvfølgelig være unik, men det kan i mange tilfeller være lurt å se på tidligere eksempler. Både med tanke på utforming og oppsett, men også skrivemåte og fremgangsmåter.

Når det gjelder utforming, mal og oppsett, må du forholde deg til universitetets formelle krav. Dette er særdeles viktig da studiesteder og programmer kan ha unike krav til forside, referansestil og omfang. Emnesiden til ditt fag er det beste stedet for maler.

Et standardisert og anbefalt oppsett, går som regel slik: Forside, sammendrag, forord, innholdsfortegnelse, hovedtekst, sluttnoter/fotnoter, litteratur- og kildeliste og til slutt eventuelle vedlegg du ønsker å legge til.

Uansett hvilket universitet du studerer på, vil det være mange gode eksempler på oppgaver å hente. De fleste universiteter legger ut tidligere masteroppgaver som har fått gode karakterer, og det kan være nyttig å sette av tid til å se gjennom disse.

Folk som samarbeider

Noen raske masteroppgavetips

Det beste tipset er å starte så tidlig som mulig. En masteroppgave tar ofte lengre tid enn hva du først tenker, og mange bruker lang tid på kartlegge hva de egentlig skal skrive om. 

Husk at du skal jobbe med masteroppgaven over lengre tid. Det lønner seg derfor å velge et tema og en problemstilling du faktisk synes er interessant. Hvis temaet er kjedelig, blir arbeidet fort langt mye tyngre.

Det er også viktig å velge et tema som faktisk er gjennomførbart. Ikke legg for mye vekt på problemstillinger som er dagsaktuelle akkurat nå, men fokuser heller på tema med eksisterende teori og god tilgang på informanter.

Dersom du skal skrive med partner, er det viktig å etablere gode rutiner tidlig i prosessen. Sett avtaler og gode rammer fra starten av, og sørg for at dere er på lik linje. Som regel har dere ingen andre fag under master-semesteret, og dere vil derfor bruke mye tid sammen.

Tre skribenter

Vi hjelper deg med transkribering og språkvask!

Det er ingen tvil om at en masteroppgave tar tid og krever mye arbeid. Men heldigvis slipper du å gjøre alt på egenhånd. God hjelp fra veileder og støtte fra venner kommer godt med, men for å sikre en god karakter, trenger du språkvask og korrektur.

Har du gjort intervjuer eller har annet lydopptak som kildemateriale? Dette må transkriberes. Vi i Din Språkvask kan hjelpe deg med dette, lette på arbeidsmengden og gi en oversiktlig transkribering som er lett å jobbe med.

Vi bistår også med korrektur for å avdekke skrivefeil og grammatiske feil, samt språkvask for sikre god flyt og rett språk. Dette er viktig gjennom hele oppgaven, men særlig i sammendraget og konklusjonen. 

Du kan sende inn avsnitt og kapitler etter hvert, eller levere fullstendige masteroppgaver for språkvask. Din Språkvask står klar til å hjelpe deg, og sikrer høy kvalitet gjennom god formidling.