Litteraturstudie for masteroppgave 

En litteraturstudie er en metode som kan benyttes i masteroppgaven. Metoden baserer seg på en gjennomgang av eksisterende kunnskap, men kan gi grunnlag for ny kunnskap. Vurderer du å velge nettopp et litteraturstudium? Da bør du vite litt om fremgangsmåten først.  

Her er oversikten du trenger! 

Hva er en litteraturstudie?  

En litteraturstudie er en forskningsmetode som baseres på eksisterende forskning. Du vil derfor ikke komme frem til ny kunnskap direkte. Samtidig kan gjennomgangen av tidligere forskning bidra til å danne en ny helhet, slik at man tilegner seg ny kunnskap i form av økt innsikt.  

Altså: Der kvantitativ og kvalitativ metode benyttes for å utforske eller finne ny kunnskap, er litteraturstudie en metode hvor du benytter kunnskap som allerede er etablert.  

Hvordan utføre en litteraturstudie til masteroppgaven? 

En litteraturstudie utføres ved å analysere eksisterende forskning, slik at du potensielt kan komme frem til nye konklusjoner. Det du gjør er å gjennomføre en sammenligning eller å utlede svar på en problemstilling, ved hjelp av data fra tidligere gjennomførte empiriske studier.   

Hensikten er å systematisk gå gjennom litteraturen og forskningen, og fange opp så mye som mulig av relevant litteratur på et felt.  

Fordeler og ulemper ved litteraturstudier 

Det finnes som regel veldig mye relevant litteratur rundt de fleste temaer som er aktuelle for en litteraturstudie. Det er nettopp den store informasjonstilgangen som er fordelen med litteraturstudier.  

Husk imidlertid også på at litteratursøket må være dokumenterbart og etterprøvbart. Det er fagområde og problemstilling som avgjør hvor omfattende litteratursøket ditt blir. Dette kan også være ulempen ved studiemetoden.   

Det er viktig at informasjonen du finner og bruker, er av god kvalitet. Utvis god kildekritikk, og begrunn alle valgene dine underveis. 

Hva slags litteraturstudie bør du velge til din masteroppgave? 

Litteraturstudier i masteroppgaver kan deles inn i to ulike grupper. Du kan enten gi en systematisk eller en samfunnsrelatert oversikt.  Hvilken av disse du bør velge, avhenger av ditt tema og fagområde. Forhør deg gjerne med veilederen din om du er usikker!   

Her ser vi nærmere på de to. 

Systematisk oversikt 

En systematisk oversikt er basert på publisert forskning. Her bruker du en systematisk og tydelig framgangsmåte for å finne, velge ut, vurdere og oppsummere all forskning om det definerte forskningsspørsmålet. Metoden passer ofte best til smalere spørsmål!  

Dersom du skal gjennomføre en systematisk oversikt er det egne maler for hvordan du kan strukturere oppgaven. Husk på å ha med introduksjon, materiale, metode, resultater og diskusjon.   

Et tips kan være å ta utgangspunkt i en systematisk oversiktsartikkel fra tidligere. Denne bør være av god kvalitet! Deretter kan du oppdatere søket og supplere studien med nye og relevante funn.   

Samfunnsrelatert oversikt  

En samfunnsrelatert oversikt baseres på både forskning og annen litteratur. Metoden passer til andre typer spørsmål enn det som kanskje er naturlig med en systematisk oversikt. Ja, som for eksempel når du skal adressere et bredere spørsmål der du skal veie ulike momenter kvalitativt opp mot hverandre.   

I stedet for fagfellevurdert forskning, kan det være aktuelt med andre typer kilder – som utredninger fra myndighetene eller sammenlikninger. Dette avhenger imidlertid av hva du skal skrive om.   

Samfunnsrelaterte oversikter må også ha en strukturert oppbygning, men strukturen kan variere mer enn for systematiske oversikter. Denne typen er mindre bundet til en oppskrift, men det kan til gjengjeld gjøre det desto vanskeligere å strukturere.   

Det er fremdeles viktig å ha en avgrenset og tydelig problemstilling, og å begrunne og forklare metode. Samtidig må du diskutere tema og avgrensning.  

Er ikke litteraturstudie noe for deg? Vurder en annen metode! 

Selv om en litteraturstudie kan være spennende, passer ikke metoden like godt for alle. Skal du skrive en masteroppgave og ønsker å finne ny kunnskap selv? Da er kanskje kvalitativ metode et bedre alternativ. Her kan du innhente data gjennom for eksempel intervjuer.  

Ønsker du å komme deg ut i «feltet» og snakke med folk, er kvalitative forskningsintervjuer et spennende valg. Fremgangsmåten her vil typisk være at du intervjuer personer for å innhente data som kan besvare problemstillingen din.  

De fleste velger å spille inn intervjuene, for deretter å skrive ned det som blir sagt. Dette kalles for transkribering, og kan være ganske tidkrevende. I likhet med litteraturstudier, finnes det altså fordeler og ulemper ved de fleste forskningsmetoder. 

Motta hjelp med transkribering til masteroppgaven 

Dersom litteraturstudie til masteroppgave ikke er noe for deg, har du kanskje valgt kvalitativ metode med forskningsintervjuer. I så fall har du kanskje flere timer med intervjuopptak som må transkriberes, slik at du får skriftlig oversikt over dataene.   

Dersom du ikke har tid til å transkribere lydfilene dine, finnes det hjelp å få. Din Transkribent har bred ekspertise på feltet, og sørger for at lydklippet (eller videoen) transkriberes raskt og presist!