Kvalitativt intervju

Når man virkelig skal gå i dybden i noe med noen, er et kvalitativt intervju midt i blinken. Man får mye kunnskap som man ellers måtte fått fra andrehåndskilder, direkte fra kildene, og kan få gode perspektiver som gir en unik vinkling i oppgavene du skriver.

Hvis man skriver skoleoppgaver for en grad, vil man gjerne også bruke andre typer datainnsamling, for å hjelpe til å fylle ut, sammen med disse intervjuene som gjerne vil gå mer i dybden for å faktisk finne ut av hvordan ting henger sammen. For eksempel da et kvantitativt intervju.

Mange slike intervjuer blir også brukt for andre akademiske formål. Skal man utgi en artikkel eller skrive en bok, for eksempel, som en akademisk utgivelse, vil førstehåndsinformasjon være kritisk for å komme med nyttig og god informasjon, og for å kunne arbeide videre med publikasjonen.

Slike intervjuer vil da enkelt kunne brukes i videre arbeid og bearbeidelse av teksten, hvis de transkriberes. Transkripsjon er akten å skrive av en lydfil, og lagre den som en tekstfil. Du vil da kunne lese tilbake i den og kopiere eller referere til den i videre arbeid.

Folk som lager sjekkliste

Andre typer intervjuer

Avsluttende bachelor-, master-, og Ph.d.-oppgaver bruker veldig ofte kvalitativ metode for å innhente informasjon om temaet de skriver om. Man får gå veldig inn i dybden og kan virkelig utforske temaet, og det fungerer mer utforskende enn alternativene, f.eks. kvantitativt intervju.

Kvantitative intervjuer kan også suppleres inn, for å fylle ut med data, eller i forkant av en kvalitativt intervju-runde, for å få data som man kan bruke i utspørringen. Disse to formene for intervju er de overordnede metodene, og det finnes også forskjellige former for intervjuer, som faller under disse.

Intervjuer kan ha 2 deltakere, en intervjuer og et intervjuobjekt, eller ha mange deltakere, og fungere mer som en samtale. Man kan møte noen og spørre de spørsmålene som kommer opp i samtalen, eller man kan skrive en intervjuguide, med faste spørsmål, planlagt på forhånd, for struktur.

Godt utførte intervjuer er fantastiske for datainnsamling og for lære noe nytt eller forstå noe, sett fra en annen persons perspektiv. Denne kommunikasjonsformen gjør at mange føler seg ganske frie til å snakke åpent og være ærlige og seg selv, og slikt får man unik tilgang til gode perspektiver.

Folk som samarbeider

Andre ting å tenke på for intervjuer

Man bør tenke på ting som at man har alt utstyret i orden før man starter, og gjerne at man har en generell idé i hvert fall, om hva man vil spørre om, og hvordan man vil gå frem i intervjuet, om ikke helt planlagt, ned til en intervjuguide, hvor man har skrevet ned alle spørsmålene på forhånd.

En god båndopptaker, eller en mobiltelefon med god nok mikrofon og en opptaks-app, er veldig lurt å ha med når man utfører et intervju. Skal du utføre intervjuet digitalt, vil du få enda bedre kvalitet i lyden om du tar opp direkte på PC-en, istedenfor via høyttaler med en opptaker.

Det kan likevel være at retningslinjene for instituttet eller arbeidsstedet ditt krever at du bruker en ekstern opptaker, og du må da sørge for at du har nok opptakere for å få med seg det alle i rommet sier, og at man har plassert mikrofonene på en god plass, i forhold til rommet man bruker.

I etterkant kan man også redigere lyd- eller videofilen slik at den blir enda tydeligere, og da enklere å bruke i ettertid, hvis man ønsker å referere til den eller skal arbeide videre med den, for eksempel ved transkripsjon, som er en fantastisk måte å oppbevare intervjuer på.

En person som kunngjør noe

Transkripsjon

Når man skriver av en lyd- eller videofil, enten ord for ord, eller litt løsere tolket, kalles dette transkripsjon. Dette er et fantastisk verktøy for behandling av intervjuer, da man enkelt kan lagre dem, skrive dem ut, åpne, redigere, klippe og lime fra dem, veldig enkelt, i etterkant.

Det blir fort tungvint å skulle bruke lydfiler til videre arbeid, spesielt da man gjerne trenger å ha tilgang til informasjon fra flere intervjuer samtidig, for å få oversikt over et perspektiv eller en sak, på en ordentlig måte. Da vil transkripsjoner være helt perfekte, da transkripsjon lagres i DOCX-format.

Man kan da ha flere Word-dokumenter, som DOCX jo er, åpne på skjermen og kan se sammenhenger og klippe og lime enkelt mellom de forskjellige kildene, og enkelt lagre det igjen, i et format som enkelt kan sendes til samarbeidspartnere, kollegaer, ansatte eller fakultet.

Vi i Din Språkvask kan hjelpe deg med dine oppgaver! Vi kan renskrive dine intervjuer og levere dem tilbake til deg i DOCX-format, klare til videre bruk. Det er tidkrevende å gjennomføre kvalitative intervjuer, og ved å få det utført av profesjonelle frigjør du mye tid og sørger for god kvalitet.