Kvalitativ bacheloroppgave

Blant de mange forskjellige metodene man kan jobbe med en masteroppgave, finner man kvalitativ metode. I denne artikkelen skal vi forklare mer om hva dette er og hvordan man bruker informasjonen man får fra denne metoden. 

Hva er en kvalitativ bacheloroppgave

Hva er en kvalitativ arbeidsmetode? 

En kvalitativ arbeidsmetode baserer seg på bakgrunnen for kvantitative konklusjoner. Kvantitativ metode er for det meste basert på tall. Et veldig enkelt eksempel er for eksempel en undersøkelse som baserer seg på hvor mange prosent som svarer ja eller nei til om de vil fullføre en bachelorgrad. 

Den kvantitative metoden baserer seg da på antall personer som svarer ja eller nei. En kvalitativ metode går da mer i dybden på hvorfor resultatet ble som det ble eller om du får et annet resultat. Den kvalitative metoden baserer seg ofte på intervjuer, men kan også basere seg på kvantitative metoder dersom det foreligger nok forskningsmaterialet å gjennomgå. 

Ønsker man å utføre intervjuer som en del av den kvalitative metoden, må man huske å stille intervjuobjektene enkle og forståelige spørsmål. Man må heller ikke stille ledende spørsmål på noen som helst måte. 

Man bruker intervjuene til å få en bedre forståelse til hvorfor de har svart det de har, altså basert på tallene fra kvantitativ forskning. Intervju av intervjuobjekter kan da gi deg mer dybdekunnskap og innsikt i hendelser, meninger, vurderinger tiltak, argumenter og beslutninger. 

Hvordan jobbe med en kvalitativ bacheloroppgave

Hvorfor jobbe med kvalitativ metode? 

Kvalitativ metode gir deg et tydeligere svar og god kunnskap til å få en konklusjon på hvorfor det er slik. Kvalitativ metode er derfor en svært god arbeidsmetode å benytte seg av. Intervjuer av intervjuobjekter kan gi deg tydelige svar på hvorfor det er slik, men det kan også gi rom for tolkning. 

Mange benytter seg også av lydopptak når de utfører intervjuer. På denne måten vil man kunne ha all informasjon tilgjengelig om det er noe man ikke husker. Men det er vanskelig å gå igjennom alle lydopptakene for å finne akkurat det du trenger. 

De fleste som tar lydopptak av intervjuene sine pleier derfor å få transkribert lydopptakene sine. Da vil man ha alle intervjuene skriftlig slik at de er enklere å gå igjennom. Om du tar lydopptak av intervjuene, er det viktig at du også tenker på GDPR. Du har altså taushetsplikt for hva intervjuobjektene forteller deg. 

Det er derfor viktig å spørre om tillatelse får man tar det opp på lydopptak. Intervjuobjektene må ikke kunne identifiseres på noen som helst måte, og derfor kan det også være greit å få transkribert lydopptakene slik at lydopptakene kan slettes. 

Ved transkribering kan man også få anonymisert intervjuobjektene sine slik at ingen kan finne ut av hvem som har gitt deg disse svarene. Transkribering av lydopptakene er derfor høyt anbefalt. 

Oppsett bacheloroppgave

Hvordan ser oppsettet ut på en bacheloroppgave? 

Oppsettet på bacheloroppgaver kan se litt forskjellig ut alt etter hvilken utdanningsinstitusjon man studerer ved. Noen har også sine egne maler for hvordan bacheloroppgaven skal se ut, og har forskjellige krav. Andre har ikke et fast oppsett, og derfor har vi en oversikt over det mest vanlige oppsettet. 

  • Forside (tittelside) 
  • Abstract (sammendrag) 
  • Innholdsfortegnelse 
  • Innledning 
  • Teoridel 
  • Problemstilling 
  • Metode 
  • Analyse 
Hvor mange ord er en bacheloroppgave?

Hvor mange ord skal det være i en bacheloroppgave? 

Dette er veldig varierende ut ifra hvor man studerer og hva man studerer. Vanligvis ligger antall ord på mellom 6.000-18.000 ord, noe som tilsvarer 15-45 sider. Skriver man bacheloroppgaven sammen med noen andre, kan det være krav om flere ord. 

Språkvask og korrektur av bacheloroppgave

Språkvask og korrektur av bacheloroppgaven 

Får innlevering av bacheloroppgaven kan det være lurt å utføre språkvask og korrektur. Dette gjør at bacheloroppgaven blir mer lettleselig. Dette er også noe sensor setter pris på, og kan i beste fall gi deg en bedre karakter.  

Ved språkvask og korrektur retter man opp i alle skrivefeil, grammatiske feil, orddelingsfeil og strukturen i setningene om det er noe som ser feil ut. Dette gir et mye bedre helhetsinntrykk av bacheloroppgaven din, og man kan virkelig se at studenten har jobbet hardt og godt med bacheloroppgaven. 

Man kan gjøre dette selv, men ofte er det greit å få andre til å utføre dette for deg. Du kan få venner eller familie til å gjøre det for deg, men sørg for at de har nok kunnskap til det. Hvis ikke, så finnes det profesjonelle som kan gjøre dette for deg. 

Hjelp til språkvask og korrektur av bacheloroppgave

Kontakt oss 

Trenger du språkvask og korrektur av din bacheloroppgave, kan vi hjelpe deg. Vi i Din språkvask har lang erfaring med korrektur og språkvask og kan garantere deg et godt resultat. Send oss gjerne en e-post for et uforpliktende tilbud.