Intervjuguide til masteroppgave  

Med en intervjuguide til masteroppgaven stiller du sterkere i intervjusituasjonen. Det er lett å miste tråden underveis i et intervju. Du kan risikere å ha en lang og god samtale, men likevel komme hjem og innse at du ikke sitter igjen med verdifull og relevant data.    

Her ser vi nærmere på intervjuguider til masteroppgaver, og hvordan du bruker dem! 

Hva er en intervjuguide? 

En intervjuguide er et manuskript som brukes i intervjusituasjoner, og strukturerer effektivt intervjuets forløp. Guiden inneholder typisk en rekke konkrete spørsmål som skal stilles underveis, slik at intervjuet kan gå etter planen.  

Intervjuguiden er ment å brukes som et verktøy, og hjelper deg med å huske på alt i intervjuprosessen. Både i utarbeidelsen av intervjuet og i gjennomføringen, vil guiden kunne hjelpe deg. Du blir tvunget til å tenke gjennom hva du trenger svar på, og hvordan du best får de svarene du trenger.  

Hvordan bruke en intervjuguide til masteroppgaven? 

Dersom du skal innhente data gjennom kvalitative intervjuer, er en intervjuguide et supert hjelpemiddel. De fleste velger å ha med seg guiden til intervjuet, og stiller systematisk de forhåndsdefinerte spørsmålene til intervjuobjektene.  

Intervjuguiden kan også sendes til intervjuobjektene dine i forkant av intervjuet. På den måten kan du sørge for at de vet hva de går til, og at de kan forberede seg. Dette øker sjansen for at du kan innhente nyttig og relevant informasjon.  

Hva skal være med i en intervjuguide? 

Når du skal utforme intervjuguiden er det lurt å fokusere på følgende: Temaet for undersøkelsen, formålet med intervjuet, praktisk gjennomføring og behandling av informasjonen etterpå.   

Det aller første du burde gjøre, er å utforme en presis problemstilling for masteroppgaven din. Deretter lager du en disposisjon. Disposisjonen må ta utgangspunktet i ha du ønsker å finne ut av. Basert på dette overordnede målet, utformer du spørsmålene dine.  

La oss se nærmere på hva intervjuguiden skal inneholde! 

Innledning 

Aller først burde du ha en innledning for intervjuet. I denne fasen kan du gjøre intervjuobjektet litt tryggere på situasjonen og sette stemningen for en god prat. Du må huske å takke for at personen tar seg tid og stiller til intervju.   

Husk at intervjuobjektet gjør deg en tjeneste. Du burde også forsikre deg om at intervjuobjektet er innforstått med formålet du har med intervjuet. Ellers bør du innledningsvis si litt om forventet tidsbruk og personvernavklaringer.   

Hoveddel  

I hoveddelen av intervjuguiden til masteroppgaven kommer selve spørsmålene. Spørsmålene må du utarbeide ut ifra problemstillingen din, og dine tanker om hvordan du best innhenter relevant informasjon.   

Sørg for at du stiller åpne og nøytrale spørsmål. Det er viktig at du ikke leder intervjuobjektet. Dette kan føre til at resultatene dine blir uriktige og at du ikke kan bruke de. Forsøk å unngå påstander, ladede ord og uttrykk, og ja/nei spørsmål.   

Avslutning  

Avslutningsvis er det et godt tips å be intervjuobjektet om å oppsummere samtalen. Du kan be de trekke ut det de synes er viktigst fra samtalen, for å få noen ekstra betraktninger. Det kan også være lurt å høre om de har noe de ønsker å legge til, eller føler burde bli sagt.   

Også i denne delen av intervjuguiden kan du uttrykke takknemlighet over at personen stilte opp. Du vet heller aldri om det kan være relevant å kontakte personen igjen, så avklar om dette er en mulighet før du går.  

Transkribering etter utført intervju  

Når intervjuet er utført, sitter du igjen med nyttige data som danner grunnlaget for oppgaven din. De fleste velger å spille inn intervjuet på lydbånd eller mobil, da dette letter intervjusituasjonen. Det å ta notater underveis er tungvint og kan føre til upresis dokumentasjon av svar.  

Så, hvordan skal du egentlig gå frem for å kunne analysere dataene du har innhentet? Det enkleste er å transkribere lydklippet – altså å overføre innholdet fra muntlig til skriftlig form. Du lytter da gjennom klippet, bit for bit, og skriver ned det som blir sagt. 

Trenger du hjelp med transkribering til masteroppgave? 

Dersom du skal transkribere et opptak av et intervju til masteroppgaven, er det viktig å sørge for at all viktig informasjon kommer med. Transkribering kan være tidkrevende, men det finnes heldigvis hjelp å få!  

Din Transkribent har lang erfaring innen transkribering av intervjuer, og gjør jobben for deg – raskt og effektivt. Våre transkribenter lytter gjennom klippet, og sørger for at du får et presist grunnlag å jobbe videre med.