Intervjuguide for kvalitativ metode   

Er du en student som er i ferd med å ta fatt på bacheloren eller masteren din? Eller har du kanskje begynt på doktorgrad? Dersom du skal bruke kvalitativ metode i denne prosessen, gir vi deg noen tips til hvordan du bør gå frem!  

Hva er kvalitativ metode?  

Kvalitativ metode er en forskningsmetode som benyttes ved innsamling og analyse av kvalitative data. Denne dataen er ment å gi svar på meningen og erfaringen til opplevelsene som skal forstås og tolkes. 

Dette i motsetning til kvantitativ metode, som består av konkrete tall ment for å gi et mer generelt og bredt overblikk. Der kvantitativ metode gir et mer oversiktlig bilde, skal kvalitativ metode gi mer utdypende informasjon.    

Intervjuguide  

Når du skal gjennomføre kvalitative intervjuer, vil det være hensiktsmessig å utarbeide en intervjuguide på forhånd. Dette er en plan over hvilke spørsmål som skal stilles i intervjuet.   

Ved å benytte deg av en intervjuguide, vil du få en bedre struktur på intervjuet og du er sikret at du får den dataen som svarer best på din problemstilling.  

Problemstilling   

Det aller første du må gjøre, er å formulere en tydelig problemstilling. Neste steg er å utforme en disposisjon. Her burde du ta utgangspunkt i sluttspillet: hva er det du ønsker å finne ut av, helt overordnet? Spørsmålene du stiller må tilpasses dette.   

Innledning   

Et intervju burde ha en form for innledning. Dette vil gjøre intervjuobjektet tryggere og sette rammen for intervjuet. Det er viktig at intervjuobjektet er innforstått med formålet med intervjuet.   

Det kan være lurt å innlede med å takke intervjuobjektet for å stille opp, og forklare hvorfor og hva du ønsker. I tillegg, så burde du informere om personvern og hvordan du stiller deg til anonymitet i intervjuet.   

En kort gjennomgang av hva intervjuet skal handle om og hvor lang tid det er beregnet å ta, kan også være lurt å ta med i begynnelsen av intervjuet. Test gjerne intervjuet på noen andre ( eller med deg selv) på forhånd, for å se hvor lang tid det tar. 

Spørsmålene   

Siden du skal besvare et forskningsspørsmål, bør spørsmålene være både nøytrale og åpne, og starte enkelt. Noen fallgruver det kan være lurt å tenke på, er spørsmål som kan lede eller provosere.  

Vær forsiktig med å ikke stille for ledende spørsmål – da vil du få et uriktig resultat. Du burde også være forsiktig med påstander, bruk av ladede ord og uttrykk, overdrivelser og spørsmål som gir kun ja/nei-svar. 

Avslutning   

Når du skal avslutte intervjuet kan det være lurt å be intervjuobjektet om å oppsummere. For å kanskje få frem nye viktige relevante ting, kan du stille spørsmål som: «Hva tenker du er det viktigste vi har snakket om?», eller «er det noe mer du ønsker å legge til?».  

Det er dessuten praktisk å avklare om du kan kontakte personene igjen, dersom det skulle være nødvendig. Og selvsagt – husk å takke intervjuobjektene for at de stilte opp.  

Strukturert eller semistrukturert intervjuguide? 

Du kan benytte deg av en strukturert eller en semi-strukturert intervjuguide. Er den strukturert betyr det at du har faste spørsmål som du stiller til alle intervjuobjektene, i samme rekkefølge.   

Har du derimot en semi-stukturert intervjuguide, kan intervjuobjektet få mulighet til å uttale seg friere om temaet. Det er også mer åpent for endringer i både spørsmål og rekkefølge. Velg det som passer best til din oppgave. 

Har du valgt kvalitativ metode? Motta hjelp med intervjuguide! 

Du har nå fått noen grunnleggende tips til utforming av intervjuguide ved kvalitativ metode. Dersom du synes det er vanskelig å lage en god guide, finnes det hjelp å få. Vi utarbeider intervjuguider som gjør det mulig å besvare forskningsspørsmål på en best mulig måte. 

Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål, eller vil vite mer om prosessen!