Forskningsdesign til masteroppgave  

Hva er forskningsdesign, og hvorfor er det nyttig å vite om når du skriver en masteroppgave? Ved å ha et godt planlagt design, kan du potensielt sikre at oppgaven din besvarer problemstillingen bedre enn ellers.  

Her er alt du trenger å vite! 

Hva er forskningsdesign? 

Forskningsdesign er ment å gi en helhetlig oversikt over veien til målet. Det er en overordnet plan for studiene som skal gjennomføres, og forteller noe om hvordan problemstillingen skal besvares.   

Begrepet forskningsdesign kan gjerne defineres som logikken som kobler den innsamlede dataen sammen med problemstillingen din.  

Hvorfor ha fokus på forskningsdesign? 

Det er lurt å utarbeide et detaljert forskningsdesign før du tar fatt på det den mer materielle delen av oppgaven. Den viktigste grunnen til dette, er at forskningsdesignet vil fungere som et kart som veileder deg til målet.  

For deg som student vil forskningsdesign kunne ha samme nytte som konstruksjonstegninger vil ha for en arkitekt. Bygges et hus uten tegninger kan dette påvirke resultatet i negativ retning. Det er mulig, men kanskje ikke så lurt. 

Etter at du har formulert problemstillingen for prosjektet ditt, bør du derfor lage et forskningsdesign. Dette vil blant annet kunne gi deg svar på viktige spørsmål rundt hvilke teorier, metoder og modeller du skal benytte deg av. Et forskningsdesign kan også forklare hvordan forskningsprosessen skal gjennomføres. 

Hvilke typer forskningsdesign finnes det? 

Det er hovedsakelig tre ulike forskningsdesign å velge mellom, nemlig deskriptiv, eksplorerende og kausalt design. Du kan også oppleve å komme over andre typer design. Men disse vil normalt sett bygge videre på de nevnte designtypene.  

Deskriptiv design er det samme som beskrivende design. Med dette forskningsdesignet er man ikke så opptatt a å finne årsakene eller å teste hypoteser. Istedenfor streber man etter å beskrive noe som det er.   

Kausalt design kjennetegnes av kausalitet – med andre ord årsakssammenheng. Med bruken av dette forskningsdesignet forsøker man å finne ut om det er noe årsaks- og/eller virkningsforhold mellom to variabler.  

Eksplorerende design kalles også for utforskende design. Dersom en man vet lite om et tema og vil finne ytterligere informasjon, benytter man gjerne dette designet. Designløsningen brukes ofte i tilfeller hvor forståelsen av en problemstilling er mangelfull.  

Kombiner gjerne ulike forskningsdesign i din masteroppgave 

Deskriptiv, eksplorerende og kausalt design er altså hovedkategoriene innen forskningsdesign. Det kan være ulike ting som er viktig for deg og ditt studium, og som gjør at du burde velge det ene fremfor det andre.  

Samtidig finnes det mange varianter å velge blant, og i noen tilfeller benytter man seg av en kombinasjon av flere. For å avgjøre om dette er aktuelt for deg, bør du ta oppgavens natur og formål i betraktning.  

Hvilket forskningsprosjekt du bør velge til akkurat din studie, avhenger av flere ting. Her kan vi nevne faktorer som problemstilling, rammebetingelser og metoder for innsamling av data. Din tilnærming til teori og empiri (deduktiv eller induktiv) spiller også en rolle. 

Det samme gjør valg av metode og analyse (kvalitativ eller kvantitativ), og krav til validitet og reliabilitet. 

Motta hjelp med språkvask av masteroppgave 

Enten du velger å anvende et gitt forskningsdesign eller ikke, finnes det også andre elementer å ta hensyn til. For at din masteroppgave skal bli best mulig, bør du blant annet forsikre deg om god språklig flyt.  

Din Språkvask hjelper deg med korrekturlesning av oppgaven, og sørger for at teksten ikke har skrivefeil eller tunge setninger. Vi går gjennom hele teksten, og kontrollerer at alt fra faguttrykk til standarduttrykk er korrekte.  

Kontakt oss i dag, og språkvask teksten på 1, 2, 3!