Dokumentanalyse for masteroppgave 

Dokumentanalyse er en populær forskningsmetode, og brukes hyppig både i bachelor- og masteroppgaver. Planlegger du å se gjennom eksisterende forskning for å komme frem til svar på din problemstilling? Dersom du er usikker på hvordan, bør du lese videre.  

Her ser vi nærmere på hvordan du bruker en dokumentanalyse i ditt forskningsprosjekt! 

Hva er en dokumentanalyse? 

Dokumentanalyse som metode vil si at du går gjennom flere dokumenter for å finne svar på emnet du undersøker. Du ser typisk til eksisterende forskningsmateriale for å argumentere for synspunkter i ditt akademiske arbeid.   

En dokumentanalyse lar deg altså besvare forskningsspørsmål gjennom analysering av dokumenter. Analysen kan brukes som eneste metode, eller i kombinasjon med andre forskningsmetoder. Dokumentene vil uansett bidra til å besvare spørsmålet ditt. 

Dokumenter kan være mye forskjellig. Det kan for eksempel være snakk om forskningsartikler eller –litteratur, eller til og med aviser eller TV-programmer. 

Hvordan gå frem med en dokumentanalyse for masteroppgave? 

Med en dokumentanalyse jobber du i stor grad med ulike typer dokumenter. Dersom du skal benytte deg av metoden, er det viktig å ha et bevisst forhold til hvem som har skrevet dokumentet. Husk å alltid være kildekritisk! 

Dette – og formålet med dokumentet – kan ha betydning for hvordan du leser materialet og bør bruke det i din forskning. Det er ulike måter å ta for seg en dokumentanalyse på. Målet er uansett å lage en systematisk beskrivelse av tekstinnholdet.  

Når bør du velge dokumentanalyse til master? 

Det er populært å skrive masteroppgaver basert på empiriske data og intervjuer. Men det kan i mange tilfeller være like velegnet å studere dokumenter på det aktuelle fagområdet. Dokumenter som regulerer praksis er gjerne lite utforsket, og gir deg større kontroll over oppgaven.   

Det er særlig tre situasjoner hvor dokumentanalyse passer godt. Disse er som følger:  

  • Dersom det ikke er mulig å samle inn primærdata 
  • Hvis problemstillingen er å tolke en situasjon eller hendelse, og andres forståelse av denne 
  • Et ønske om å få tak på hva mennesker faktisk har sagt eller gjort 

Uansett hva du skal finne ut, eller hvordan du velger å gå frem, er det viktig å redegjøre for ditt valg av metode og din fremgangsmåte. Dette gjør du i metodekapittelet av masteren. Sørg for å ta velbegrunnede valg underveis gjennom hele prosessen.  

Kvantitativ eller kvalitativ dokumentanalyse? 

Du kan velge å analysere dokumentene enten kvalitativt eller kvantitativt. Ved en kvantitativ dokumentanalyse vil du vektlegge den kvantitative informasjonen. Kanskje er dette å telle forekomsten av noe spesielt, og sjekke om dette også kommer frem i andre dokumenter.   

En kvalitativ dokumentanalyse derimot, har hovedfokus på å tolke innholdet og meningen i det som blir sagt eller skrevet i dokumentet. Hvilken fremgangsmåte du skal velge, avhenger av forskningsspørsmålet ditt.  

Er det forskjell på litteraturgjennomgang og dokumentanalyse? 

Ved en litteraturgjennomgang går du gjennom allerede eksisterende litteratur. Med en slik analyse kan du utvikle ny teori eller avdekke hull. I en dokumentanalyse vil du typisk lete etter svar i flere ulike typer dokumenter. De to overlapper hverandre derfor noe.  

Det er viktig å beskrive innsamlingen av data, og redegjøre for fremgangsmåten i metodekapitlet ditt. Gå gjerne gjennom masteroppgaven din når den er ferdig skrevet, og sørg for at all relevant informasjon om metode er inkludert.  

I den forbindelse kan det også være smart å utføre en språkvask. Det betyr at du går gjennom den språklige delen av oppgaven, og forsikrer deg om at teksten er uten skrivefeil. God språklig flyt er viktig for oppgavens helhetsuttrykk! 

Få hjelp med språkvask av din masteroppgave 

Enten du velger dokumentanalyse eller andre metoder i din masteroppgave, er gøy språklig kvalitet et avgjørende element. Mange er ikke klar over at skrivefeil og dårlige formuleringer kan gå utover karaktersetting på oppgaven.  

Har du ikke tid til å gå gjennom oppgaven din selv, eller er usikker på egne skriveferdigheter? I så fall er det smart å noen andre gjøre jobben for deg. Din Språkvask har lang erfaring med språkvask av bachelor- og masteroppgaver, og hjelper deg gjerne!