Diskusjon masteroppgave

En masteroppgave består av mange deler og elementer. Selv om kravet for innhold varierer fra universitet til universitet, er diskusjon en elementær og grunnleggende del av masteroppgaven.

Resultater, konklusjon og diskusjon bygger på noe av den samme informasjon. Men likevel skiller disse delene seg fra hverandre. I diskusjonsdelen skal du drøfte dine funn og dine data, med eksisterende funn og publikasjoner.

Har dine funn resultert i samme konklusjoner som eksisterende funn? Hvis ja, hvorfor det? Hvis nei, hvorfor ikke? En kritisk vurdering av egen metode og resultater, avdekker svakheter ved metodene, materialet og konsekvensene av dette.

Det skal være en rød tråd gjennom diskusjonen, samtidig som du passer på å skille kapitelet ut fra resultater og konklusjon. Du tar for deg et resultat av gangen, enten dette er figurer, tabeller eller verbale påstander. Vi skal se nærmere på hva dette innebærer.

En mann som hopper over hekk

Diskusjonsdel i masteroppgaven er viktig

Diskusjonsdelen er en viktig del av masteroppgaven, her skal du nemlig kritisk vurdere resultater og metode, i forhold til tidligere funn. Du skal forklare sammenhenger, prinsipper og ikke minst relasjoner ut ifra dine og eksisterende resultater. 

Dine funn skal forklares, særlig om disse ikke stemmer overens med det som er skrevet fra før. Du skal tolke dine resultater, gjerne på grunnlag den praktiske sammenhengen du bruker. Det er viktig at denne biten skiller seg fra kapittelet om resultater og konklusjon.

Derimot kan du bruke dataene og funn til å vurdere om konklusjonen av oppgaven bygger på resultatene dine. Husk at konklusjonen skal korrespondere med problemstillingen og momenter i gjennom oppgaven.

Du sammenligner ditt arbeid med andre publikasjoner, men husk å ikke være for kritisk til ditt eget arbeid. Hvor sammenlignbart er egentlig resultater? Hvilke materialer er tidligere publikasjoner bygget på? Diskusjon handler om å drøfte og tolke, uten å være alt for kritisk.

En klatrende mann

Hvordan skrive diskusjonsdelen?

Før du skriver diskusjonsdelen, bør du gjøre deg kjent med regelverket for studiested og emne. Generelt sett er det viktig å få en rød tråd gjennom hele kapittelet, og dette oppnår du ved å ta for deg et resultat av gangen. 

Når vi snakker om resultat, kan dette være en figur, en tabell eller en verbal påstand. Start med å repetere hva resultatet er. Hold dette kort, gjerne ikke lenger enn én setning dersom dette er mulig.

Deretter kan du redegjøre om ditt resultat stemmer overens med informasjonen andre forskere har funnet før deg. Til slutt gir du en faglig forklaring på det resultatet du har kommet frem til for.

Hvis resultatene stemmer med tidligere funn, kan du bruke deres forklaring. Du kan også gi din egen forklaring hvis du ønsker, noe du også må gjøre dersom dine funn ikke stemmer overens med tidligere resultater. Avslutt gjerne med en oppsummering og essensen av funnene.

Folk som lager sjekkliste

Oppbygging av masteroppgave

En masteroppgave består av ulike deler, men akkurat hvilke deler avhenger av studieretning og emne. Generelt sett kan vi si at masteroppgaven skal bestå av følgende: Forside, tittel, forord, sammendrag, innledning, metoder, resultater, diskusjon, referanser og vedlegg.

Det er i denne rekkefølgen oppgaven leses, men du trenger ikke å skrive oppgaven i akkurat lik rekkefølge. Det er blant annet fordelaktig å skrive forord, tittel, sammendrag, referanser og innledning til slutt, selv om dette leses først. 

Mange starter med å skrive resultater, metoder og diskusjon, da det er dette innledning og sammendrag skal bygges opp på. Et godt tips er å skrive hvert kapittel i individuelle filer, og deretter sette oppgaven sammen til slutt. Sørg for å ha flere kopier liggende. 

Noen starter med å samle inn data, mens andre lager et utkast av oppgaven først. Hvordan du arbeider er opp til deg, men et godt tips er å legge ned godt med arbeid i prosjektbeskrivelsen. Dette sparer deg mye tid når oppgaven skal skrives.

Tre skribenter

Motta hjelp til språkvask

En masteroppgave tar tid og krever mye disiplin. Etter flere måneder med hardt arbeid, bør du gi deg selv litt fri før du starter med gjennomgangen. Dette gjelder både nødvendige endringer, så vel som korrektur og språkvask.

Noen får hjelp av venner og familie til å se over oppgaven, men for å sikre best mulig flyt og at oppgaven er fri for skrivefeil og grammatiske feil, lønner det seg å få hjelp av eksperter.

Språkvask og korrektur er nødvendig, da oppgavens helhet blir påvirket av dårlig språk, vanskelige formuleringer og skrivefeil. Din Språkvask kan hjelpe deg med både korrektur og språkvask.

Venner og familie kan brukes til å gi råd om innhold, men Din Språkvask tar seg av det språket. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende prat. Vi kan arbeide med ett og ett kapitel, eller hele oppgaven dersom den er ferdig.