Diskursanalyse for masteroppgave 

Diskurs betyr tale eller samtale. En diskursanalyse er en metode som er ment å analysere mening der mening oppstår. Dette kan for eksempel være aktuelt innen forskning. Trenger du kanskje en diskursanalyse av en masteroppgave?  

Her kan du lese mer om diskursanalyser, og få en bedre forståelse av nytten de gir. 

Hva er diskursanalyse?  

Diskursanalyse er et samlebegrep for tilnærmingsmetoder som lar en analysere skriftlige og muntlige oppgaver eller hendelser. Formålet med dette er å analysere språket, slik at man kan avgjøre hvordan meningen oppstår.  

En diskursanalyse bygger på både fortolkning og språkforskning. I forskning er diskurs en henvisning til det språklige materialet som er knyttet til et kulturelt felt. Analysen gjøres basert på problemstillinger og formuleringer som finnes i det gitte feltet.   

Med en diskursanalyse vil du analysere innholdet, og fokuset ligger på hvordan språket blir brukt til å formidle ting. Dette kan være ting som idéer om verden, underbygning eller utfordring av makt. Ja, eller hvordan språket reflekterer kultur og samfunn.   

I likhet med andre forskningsmetoder, er det viktig å systematisere forskningsmaterialet. Denne fremgangsmåten beror imidlertid på hva som er det aktuelle forskningsspørsmålet. I diskursanalyse er det gjerne viktig å se etter påstander. 

Hvorfor bruke diskursanalyse på masteroppgaven? 

En forsker som benytter seg av diskursanalyse ser på hvordan kunnskap om verden kan bidra til å forme verden videre. Formålet med diskursanalysen er å analysere det språklige og materielle innholdet i en diskurs. For å gjøre dette må man studere og analysere innholdet i én eller flere tekster.   

Det er gjennom språk (tekst) og handlinger at vi skaper den sosiale virkeligheten. Nettopp derfor kan forskning av dette være veldig interessant. Diskursanalysen er en velegnet metode å benytte dersom man ønsker å undersøke og forstå hvordan ting skjer.   

Ja, som hvordan forskjellig tekst og handlinger konstruerer virkeligheten og reflekterer sosiale relasjoner.  

Hvordan gjennomføre en diskursanalyse?  

Teorier om diskurs vektlegger hvordan virkelighetsbilder blir konstruert gjennom ord og uttrykk. Man ser gjerne også på hvordan dette igjen kan påvirke samfunnet. Hensikten med en diskursanalyse er å se mønstre i ulike måter å omtale et fenomen på.   

Dette gjøres ved å se teksten i kontekst. Gjennomføringen av en diskursanalyse har gjerne tre nivåer. Disse er å se på tekst, diskursiv praksis og sosial praksis. Deretter ser man på hvordan dette fungerer eller henger sammen på et gitt felt, og kommer frem til en slutning.  

Tekst-nivået setter fokus på den konkrete bruken og hvordan den skaper bestemte perspektiver. Her er det meningen å se på hvordan meningen kommer til uttrykk gjennom ordvalg, tone, stil og grammatikk.   

Den diskursive praksisen vektlegger i større grad konteksten til teksten. Hvordan ble teksten produsert og mottatt, og hva slags faktorer var avgjørende? Til slutt kommenterer du de samfunnsmessige rammene for teksten. Her inngår også den sosiale og kulturelle konteksten til teksten. Kanskje må du gå utenom diskursteori for å forklare sosiale faktorer. 

Synes du diskursanalyse av masteroppgaven er vrient? 

Diskursanalyse kan oppfattes som litt vanskelig, men det kan også være uhyre interessant. Du får mulighet til å få helt ny innsikt om ulike sosiale og samfunnsmessige situasjoner, samt konstruksjoner.   

Språket er et av de viktigste sosiale tilknytningspunktene vi har, og det er mye som defineres av tekst. Dersom du sliter med å analysere teksten, handler det kanskje om at språket er uklart. I så fall kan en språkvask være et nyttig verktøy. 

Motta hjelp til språkvask av masteroppgave 

Det å jobbe med en masteroppgave kan være både tidkrevende og utfordrende. Frister skal overholdes, og du har mange faglige elementer å ta hensyn til. Da kan det være vanskelig å finne tid til en språklig gjennomgang av teksten.  

Din Språkvask har ekspertisen som trengs, og sørger for at masteroppgaven din inneholder tydelige formuleringer og godt språk. Vi korrekturleser, omstrukturerer setninger ved behov, og sikrer et best mulig resultat.