Casestudie i masteroppgave  

Det er mange ulike metoder man kan benytte når man skal skrive en masteroppgave. En av disse er å skrive en casestudie. Dette kan være en gunstig metode dersom du ønsker å undersøke ulike tilfeller opp mot hverandre.  

Dersom casestudie er noe du vurderer for din masteroppgave, får du oversikten du trenger, her!     

Hvorfor skrive casestudie?  

En av de viktigste årsakene til å velge nettopp casestudie, er at du kan skaffe utdypende og helhetlig kunnskap og forståelse om en bestemt case. Dette gjelder gjerne en case som er interessant i seg selv – enten det er en person, episode, et samfunn eller noe annet.    

Med en casestudie får du muligheten til å gå i dybden på en aktuell problemstilling, og å skape en grundig analyse av casen. Formålet med dette er å samle inn så mye data som mulig om en avgrenset case. Deretter kan man forklare, forstå og vurdere resultatene. 

Hvordan utføre casestudier? 

Casestudier blir oftest gjennomført ved hjelp av kvalitative data. Disse kan være innhentet gjennom intervjuer eller observasjoner.   

Det kan imidlertid også benyttes en kombinasjon av både kvalitative og kvantitative data. Sistnevnte kan for eksempel hentes fra eksisterende statistikk. Men ettersom resultatene kun skal dreie seg om et tilfelle, kan ikke dataen generaliseres.   

Når passer det med casestudie? 

Casestudier passer gjerne best dersom du står ovenfor spørsmål av typen «hvordan» og «hvorfor». Kanskje du ønsker å beskrive og forklare et fenomen? Med kasusstudier kan du skape forståelse for – eller få dypere innsikt i – et omfattende og komplisert problem.    

Snakk gjerne med veilederen på studiestedet ditt dersom du er usikker på hvorvidt casestudie er veien å gå. 

Fordeler og ulemper ved kasusstudier 

Fordelen med en casestudie er at det gir rom for å gå i dybden på en case. Metoden gjør at man kan komme frem til inngående og detaljerte beskrivelser av fenomener.  

Dette kan imidlertid også sies å være casestudiens svakhet: Det kan være vanskelig å utlede generelle betraktninger som kan overføres til andre tilfeller, på bakgrunn av én studie.    

Det er gjerne mange ulike ting som påvirker utfall eller hendelsesforløp. Derfor er det vanskelig å overføre verdien av forskningen din til andre områder. Si for eksempel at du studerer hvordan borgerkrigen startet i et land. Her er det mest sannsynlig mange individuelle faktorer som spiller inn. Disse går kanskje ikke igjen i andre borgerkriger.    

Å holde studien objektiv blir også vanskeligere når det gjelder ett dybdetilfelle. Dette fordi din egen subjektive oppfattelse vil påvirke tolkningen i større grad.   

Analyse av informasjon innhentet i casestudier 

Når man skal utføre en casestudie er det vanlig å benytte seg av metoder som observasjoner eller kvalitative intervjuer. Så snart informasjonen er innhentet, er det tid for å analysere disse og komme frem til resultatene.  

La oss si at du går for kvalitative intervjuer. Du vil da intervjue personer som kan belyse problemstillingen din. I så fall stiller du gjerne opp med en lydopptaker og spiller inn intervjuene. Dette er langt enklere og sikrer med presise resultater enn notater.  

Men hvordan skal du egentlig behandle informasjonen videre når den er i form av lyd? Det å skulle finne frem til informasjon i et lydklipp kan medføre mye spoling frem og tilbake. En god løsning på denne utfordringen er å transkribere lydfilen. 

Du går da gjennom lydfilen bit for bit, og skriver ned det intervjuobjektene sier. Prosessen kan være tidkrevende, men vil lette ditt videre analysearbeid betraktelig. 

Motta hjelp med transkribering av intervju 

Planlegger du å utføre en casestudie, eller har allerede begynt? Dersom du har lydfiler med forskningsintervjuer, ønsker du sannsynligvis å transkribere disse. Siden dette er tidkrevende midt oppi alt arbeidet med masteroppgaven, ønsker mange å få hjelp.  

Din Transkribent har årelang erfaring innen transkribering, og hjelper deg med å overføre lydinnhold til tekst. Vi sikrer et nøyaktig resultat, enten du ønsker ord-for-ord-transkripsjon eller forenklet gjengivelse.  

Kontakt oss i dag, og få hjelpen du trenger!